Teleporady

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

Informacja o warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleporady z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym:

1. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
         - o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
         - związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

- z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043),

2. Teleporady w ramach POZ w jednostce udzielane są przy użyciu systemu łączności telefonicznej.

3. Ustalenie terminu teleporady odbywa się może poprzez stronę internatową www.spmzoz-slupsk.pl, zakładka E-usługi/eREJESTRACJA -umów teleporadę lub w Rejestracji poradni POZ :

4. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w terminie późniejszym ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

5. Lekarz/pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie realizuje teleporadę dzwoniąc do pacjenta.

6. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym lekarz/pielęgniarka/położna realizująca teleporadę jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. We wskazanym przypadku, Pacjent powinien skontaktować się z placówką i dokonać powtórnej rejestracji na teleporadę.

7. W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, pielęgniarką/położną, okoliczność ta powinna być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

8. Sposób realizacji e-recepty - w trakcie teleporady pacjent otrzymuje kod recepty, który w połączeniu z numerem Pesel upoważnia do realizacji recepty.

9. Sposób realizacji e-skierowania - w trakcie teleporady pacjent otrzymuje numer e-skierowania, który podaje wraz z numerem Pesel podczas rejestracji w poradni specjalistycznej. Pacjent może odebrać skierowanie w formie wydruku w rejestracji POZ.

10. Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne - w trakcie teleporady pacjent otrzymuje numer e-zlecenia do realizacji w punktach zaopatrzenia medycznego. Pacjent może odebrać zlecenie w formie wydruku w rejestracji POZ.

11. W przypadku zlecenia badań dodatkowych, realizowanych przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (zwany dalej ZDL) SPMZOZ w Słupsku lub badań obrazowych realizowanych przez Zakład Rentgenodiagnostyki (zwany dalej ZR) SPMZOZ w Słupsku, Pacjent udaje się bezpośrednio do punktu pobrań ZDL lub ZR, gdzie po podaniu nr Pesel rejestruje się na badania dodatkowe. Zlecenie od osoby udzielającej teleporady do ZDL lub ZR przekazywane jest za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Zlecenia innych dodatkowych badań w wersji wydruku pacjent odbiera w Rejestracji POZ.

12. Zachęcamy wszystkich pacjentów do zakładania Internetowego Konta Pacjenta na stronie https://pacjent.gov.pl/. Dzięki IKP istnieje możliwość otrzymania e-recepty SMS-em lub e-mailem, udostępnienia bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historię przepisanych leków, uzyskania dostępu do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia. 


podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

back to top