Podstawowa Opieka Zdrowotna

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej udzielane są w następujących placówkach:

O zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej stanowi  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 1. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. świadczenia piel. lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania
 5. nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
 6. transport sanitarny.
1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
1.1   Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
 1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia;
 3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 4. poradę patronażową,
 5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 6. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 7. szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
1. 2.   Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:
 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem świadczeniodawcy;
 2. w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie krótszym niż w godzinach od 8:00 do 18:00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione wykonywanie tych świadczeń w innym miejscu udzielania świadczeń, będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy;
 3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;, zgodnie z harmonogramem świadczeniodawcy;
 4. w przypadkach innych niż określone w pkt 3 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 5. w celu realizacji zabiegów oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15:00

2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

2.1.   Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 3. wizytę patronażową,
 4. świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
 5. testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej

2.2.   Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, , zgodnie z harmonogramem świadczeniodawcy;
 2. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 3. w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

2.3.   Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świaczeniobiorcy, w tym również w domu opieki społecznej, odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

2.4.   Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych także w przypadkach, gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:

 1. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w  przepisach ustawy z  dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.);
 2. udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.  

3. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

3.1. Świadczenia gwarantowane  położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie; 
 3. wizytę patronażową,
 4. wizytę profilaktyczną

3. 2.   Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
 2. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 3. w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

  

4. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania

4.1.   Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 4. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
 9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

4.2.   Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity).

4.3.   Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, oraz planu godzin lekcyjnych.

 

5. Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ

Od dnia 01.03.2018 nastąpiła zmiana podmiotów realizujących nocną i świąteczną opiekę medyczną w POZ.

Nowi świadczeniodawcy:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, pod adresami:

 • ul. Hubalczyków 1, Słupsk,  tel. (59) 846 01 02
 • ul. Główna 54a, Kobylnica,  tel. (59) 842 90 49
 • ul. Mickiewicza 12 (tylko weekendy i dni ustawowo wolne od pracy), Ustka, tel. (59) 815 42 28, (59)  815 42 29

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 1. nagłego zachorowania;
 2. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 3. gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 1. zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 2. infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 3. bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 4. bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 5. biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 6. zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 7. nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 8. zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;

 

6. Transport sanitarny

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:

 1. kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
 2. dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.

Transport bezpłatny przysługuje:

 1. osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta;
 2. w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku:

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 2. chorób nowotworowych,
 3. chorób oczu,
 4. chorób przemiany materii,
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej,
 7. chorób układu krążenia,
 8. chorób układu moczowo-płciowego,
 9. chorób układu nerwowego,
 10. chorób układu oddechowego,
 11. chorób układu ruchu,
 12. chorób układu trawiennego,
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 15. urazów i zatruć,
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

 

Transport odpłatny – realizowany jest na zlecenie lekarza POZ, w przypadkach nie wymienionych powyżej

 

back to top