RODO

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW SPMZOZ W SŁUPSKU

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, tel. 59 847 45 00, sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
II. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37,  76-200 Słupsk, tel. 59 840 31 74, iod@spmzoz-slupsk.pl
III. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu:
- realizacji świadczeń medycznych w tym ustalenia tożsamości pacjenta, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania zwolnień chorobowych. Podstawa prawna przetwarzania: art..6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. h (RODO); ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania: art..6 ust. 1 lit. c (RODO); ustawa o rachunkowości; - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: art..6 ust 1 lit c,f oraz art.9 ust. 2 lit f (RODO); Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie informacji;
- archiwizowania, statystyki. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, j(RODO); ustawa o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- określonym w dobrowolnej zgodzie, którą Pani/Pan może wycofać w każdym dowolnym momencie wraz z podaniem ze strony Administratora w każdym indywidualnym przypadku konsekwencji wycofania zgody. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (RODO).
IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:
- inne podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
- podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej;
- audytorzy zewnętrzni;
- dostawcy usług prawnych;
- dostawcy usług kurierskich i pocztowych;
- dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji papierowej i nośników cyfrowych;
- osoby kształcące się do wykonywania zawodów medycznych;
- osoby upoważnione przez Panią/Pana w celu realizacji praw pacjenta;
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym w szczególności art.. 26.ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.
VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 20 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej;
- 30 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku danych zbieranych do celów podatkowych lub rachunkowych;
- w przypadkach pozostałych wg kryteriów ustalanych na podstawie przepisów prawa i instrukcji archiwizacyjnej.
VII. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Nie planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.
IX. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne natomiast podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego lub korzystania z innych naszych usług poza przypadkami ratującymi życie.
X. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy SPMZOZ i NFZ za udzielone Pani/Panu świadczenia. W przypadku braku potwierdzenia konsekwencją takiego przetwarzania może być konieczność przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub złożenia stosownego pisemnego oświadczenia bądź też konieczność zapłaty za udzielone świadczenia.

back to top