Program polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym...

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

Program polityki zdrowotnej Miasta Słupska pod nazwą „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk.

Program realizowany jest w Poradniach Stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku:

Przychodnia Rejonowa ul. Tuwima 37

Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7

Cele programu:

Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci uczestniczących w programie:

  • Podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka
    i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych;
  • Zwiększenie liczby dzieci stosujących się do zasad prawidłowych technik higieny jamy ustnej.

Do kogo skierowany jest program:

  • dzieci w wieku 3 - 7 lat (działania edukacyjne)
  • dzieci w wieku 8 - 9 lat (działania edukacyjne oraz przeglądy stomatologiczne)
  • dzieci w wieku 9 lat (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełniania zębów szóstych)
  • rodzice/ opiekunowie prawni

Działania informacyjno - edukacyjne:

Działania edukacyjne dzieci będzie się odbywać w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach szkolnych po wcześniejszym umówieniu terminu z dyrekcją placówki i otrzymaniu pisemnej zgody na udział w programie przez dyrektorów ww. placówek. Forma i czas prowadzenia działań dostosowana zostanie do miejsca i wieku uczestników. Działania edukacyjne dla rodziców/ opiekunów prawnych będą dotyczyć m. in.: uświadamiania, jak ważne są działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu próchnicy i jej konsekwencji zdrowotnych. Edukacja dzieci będzie prowadzona przez wykwalifikowany personel zatrudniony do realizacji programu. Podczas pierwszego spotkania dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną tzw. pre-test (młodsze dzieci uzyskają pomoc w wypełnieniu ankiety). Dzieci, podczas cyklicznych zajęć, będą mogły poznać prawidłowe nawyki higieniczne oraz żywieniowe. W trakcie zajęć zostanie przeprowadzony m. in. instruktaż prawidłowych technik szczotkowania zębów oraz zostaną wyświetlone filmy poruszające tematykę profilaktyki stomatologicznej. Tematyka spotkań ma dotyczyć higieny jamy ustnej, właściwego odżywiania oraz stosowania związków fluoru. Podczas spotkań z dziećmi zaprezentowane zostaną również poprawne techniki szczotkowania zębów i sposoby utrzymania dobrego stanu jamy ustnej.

Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne dzieci (wizyta kwalifikacyjno - edukacyjna dla dzieci w wieku 8-9 lat):

Wstępne przeglądy stomatologiczne jamy ustnej zostaną przeprowadzone w gabinecie higieny jamy ustnej u każdego dziecka zakwalifikowanego do tego etapu programu, i którego rodzic/ opiekun prawny wyraził zgodę na udział w programie. Podczas wizyty kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony wywiad i badanie stomatologiczne w celu identyfikacji osób przynależących do grup wysokiego ryzyka bądź obecności zachowań, które determinują wzrost ryzyka wystąpienia próchnicy.
W ramach wizyty kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony wywiad w celu wstępnej oceny ryzyka wystąpienia próchnicy. W wywiadzie personel zatrudniony do realizacji programu skupi się na obecności podstawowych czynników ryzyka ww. choroby, m in.:
- nadmiernym spożywaniu żywności bogatej w cukry;
- obecności niedoborów wapnia i witaminy D;
- częstotliwości szczotkowania zębów
- częstotliwości wizyt kontrolnych;
- stosowania środków higieny jamy ustnej zawierających fluor.

Po wstępnej analizie, do dalszego etapu programu zostaną zakwalifikowane dzieci w wieku 9 lat (zwłaszcza te z grupy szczególnego ryzyka występowania próchnicy), które skorzystają ze świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych. Z powyższego świadczenia mogą skorzystać wyłącznie dzieci, które z różnych przyczyn nie miały wykonanego świadczenia tego typu lub kwalifikują się do ponownego wykonania tego typu świadczenia). Dzieci, które na tym etapie zakończą udział w programie, zostaną poproszone o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej tzw. post-testu. Z kolei rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o potrzebach zdrowotnych z zakresu profilaktyki zdrowia jamy ustnej i ewentualnej potrzebie kontynuacji udziału dziecka w programie, a także otrzyma informację o adresie najbliższego gabinetu stomatologicznego celem skorzystania w nim ze świadczeń gwarantowanych i finansowanych w ramach NFZ.


Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne dzieci (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych, dla dzieci w wieku 9 lat):

Świadczenia tego typu stanowią kontynuację działań w zakresie przeglądów stomatologicznych, wykonywanych w niniejszym programie w ramach jego pierwszej części tj. wizyty kwalifikacyjnej. Stanowią one uzupełnienie świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych są finansowane przez NFZ dzieciom w wieku do 8 lat).
Część profilaktyczna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 9 lat (zwłaszcza tych z grupy szczególnego ryzyka występowania próchnicy), które z różnych przyczyn nie miały wykonanego świadczenia tego typu lub kwalifikują się do ponownego wykonania tego typu świadczenia).

Każdy rodzic/ opiekun prawny będzie na bieżąco informowany o przebiegu i efektywności prowadzonych działań profilaktycznych u dziecka. Na koniec każde dziecko zostanie poproszone o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej tzw. post-testu, a rodzic/ opiekun prawny otrzyma pisemne zaświadczenie o zakończeniu uczestnictwa dziecka w Programie z przebiegiem jego postępów. Ponadto, każdy rodzic/ opiekun prawny otrzyma dalsze zalecenia w celu kontynuacji leczenia dziecka w gabinecie stomatologicznym w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych z NFZ, a także informacje o adresie najbliższego gabinetu stomatologicznego świadczącego usługi w ramach NFZ.

W celu zgłoszenia placówki (szkoła, przedszkole) do udziału w programie prosimy kontaktować się ze szkolną pielęgniarką medycyny szkolnej SPMZOZ w Słupsku lub

kierownik medycyny szkolnej - Ewa Zalewska, tel. 59 84 83 574, e-mail: medycyna-szkolna@spmzoz-slupsk.pl

specjalista - koordynator programów zdrowotnych - Justyna Ziętara, tel. 59 84 74 509, e-mail: j.zietara@spmzoz-slupsk.pl

back to top