Program polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym...

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

Program polityki zdrowotnej Miasta Słupska pod nazwą „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk.

Program realizowany jest w Poradniach Stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku:

Przychodnia Rejonowa ul. Tuwima 37

Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7

Cele programu:

Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci uczestniczących w programie:

  • Podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka
    i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych;
  • Zwiększenie liczby dzieci stosujących się do zasad prawidłowych technik higieny jamy ustnej.

Do kogo skierowany jest program:

  • dzieci w wieku 3 - 7 lat (działania edukacyjne)
  • dzieci w wieku 8 - 9 lat (działania edukacyjne oraz przeglądy stomatologiczne)
  • dzieci w wieku 9 lat (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełniania zębów szóstych)
  • rodzice/ opiekunowie prawni

Działania informacyjno - edukacyjne:

Działania edukacyjne dzieci będą odbywać się w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach szkolnych po wcześniejszym umówieniu terminu z dyrekcją placówki i otrzymaniu pisemnej zgody na udział w programie przez dyrektorów ww. placówek. Forma i czas prowadzenia działań dostosowana zostanie do miejsca i wieku uczestników oraz uzgodniona z dyrekcją placówki. 

Edukacja dzieci będzie prowadzona przez wykwalifikowany personel zatrudniony do realizacji programu. Dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną tzw. pre-test (młodsze dzieci mogą uzyskać pomoc dorosłego w wypełnieniu ankiety). Ankiety dostosowane są do wieku i możliwości poznawczych dzieci. Ankiety przed i po edukacji pełnią nie tylko rolę ewaluacyjną dla realizatora programu lecz są również elementem edukacji, gdzie dzieci mogą sprawdzić swoją wiedzę, porozmawiać na temat profilaktyki próchnicy z nauczycielem, rodzicami/opiekunami lub starszym rodzeństwem. Tematyka spotkań będzie dotyczyć higieny jamy ustnej, właściwego odżywiania oraz stosowania związków fluoru. Podczas spotkań z dziećmi zaprezentowane zostaną również poprawne techniki szczotkowania zębów i sposoby utrzymania dobrego stanu jamy ustnej. Zajęcia edukacyjne w szkołach będą prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, a ich forma będzie uzgodniona z dyrekcją danej placówki.

Działania edukacyjne dla rodziców/ opiekunów prawnych będą dotyczyć m. in.: uświadamiania jak ważne są działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu próchnicy i jej konsekwencji zdrowotnych. Działania edukacyjne dla rodziców odbywać się będą poprzez przekazanie materiałów edukacyjnych przez portal szkolny (np. Librus), na spotkaniach z wychowawcami i pielęgniarką szkolną lub indywidualnie po uprzednim umówieniu spotkania z pielęgniarką. Forma edukacji jest każdorazowo uzgadniana z dyrekcją szkół, wychowawcami oraz pielęgniarką.

Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne dzieci (wizyta kwalifikacyjno - edukacyjna dla dzieci w wieku 8-9 lat):

Wstępne przeglądy stomatologiczne jamy ustnej zostaną przeprowadzone w gabinecie higieny jamy ustnej u każdego dziecka zakwalifikowanego do tego etapu programu, i którego rodzic/ opiekun prawny wyraził zgodę na udział w programie.

Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne dzieci:

- przeglądy będą odbywały się w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku przy ul. 11 Listopada 7 lub ul. J. Tuwima 37 w Słupsku,

- na przeglądy stomatologiczne dzieci będą uczęszczały grupami klasowymi z wychowawcami, pielęgniarką szkolną lub inną osobą upoważnioną przez dyrekcję szkoły. Rodzice również moga towarzyszyć dzieciom w trakcie grupowych przeglądów lub umówić się na wizytę z dzieckiem indywidualnie.

- terminy będą ustalane przez pielęgniarkę szkolną z dyrekcją i wychowawcami klas. Rodzice o terminie wizyty zostaną poinformowani przez wychowawcę klasy.

- każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki lub leczenia, otrzyma informacje, które zostaną przekazane dziecku w formie pisemnej,

  • rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o ewentualnej potrzebie kontynuacji udziału dziecka w kolejnym etapie programu - lakowanie lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych dla dzieci w wieku 9 lat.

Świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych, dla dzieci w wieku 9 lat:

- zostaną przeprowadzone wśród dzieci, które dostaną informację dla rodzica o zakwalifikowaniu do tego etapu podczas profilaktycznego przeglądu stomatologicznego,

- świadczeniem zostaną objęte tylko i wyłącznie te osoby, u których podczas profilaktycznego przeglądu stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność wykonania lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych,

- świadczenia te stanowią uzupełnienie świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych są finansowane przez NFZ  i przysługują dzieciom w wieku do 8 lat),

- za udział dziecka w tym etapie programu odpowiedzialny będzie rodzic/ opiekun prawny. Rodzic/ opiekun prawny powinien skontaktować się z poradnią stomatologiczną w celu umówienia wizyty – ważne jest poinformowanie rejestratorki, że dziecko dostało zalecenia lakowania zębów ramach programu finansowanego przez Miasto Słupsk. Informacja ta zostanie zweryfikowana podczas rejestracji dziecka na wizytę. Dziecko stawia się z rodzicem/opiekunem prawnym w  wyznaczonym terminie i o określonej godzinie w gabinecie stomatologicznym SPMZOZ w Słupsku w celu wykonania zabiegu lakowania.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w gabinecie pielęgniarki medycyny szkolnej, w szkole do której uczęszcza dziecko lub od koordynatora programów zdrowotnych SPMZOZ w Słupsku pod nr tel. 59 84 74 509.

Zapraszamy Państwa na stronę Ministerstwa Zdrowia, gdzie znajdą Państwo materiały stanowiące źródło wiedzy o zapobieganiu próchnicy zębów.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej

Poniżej materiały edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci: plik pdf pn. „Wspieram moje dziecko w dbaniu o zdrowie zębów”  - ulotka edukacyjna dla rodziców uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

back to top