OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

Miasto Słupsk i SPMZOZ w Słupsku w 2022 r. nawiązali współpracę w zakresie zapewnienia bezpłatnej podstawowej opieki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do publicznych słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Bezpłatna profilaktyka i podstawowa opieka ogólnostomatologiczna dla dzieci oraz młodzieży obejmuje:

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka stomatologiczna dla uczniów, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, realizowana jest w gabinetach dentystycznych:

Poradnia stomatologiczna przy ul. J. Tuwima 37

Rejestracja pacjentów osobista i telefoniczna w godzinach pracy poradni nr tel. 59 847-45-60

poniedziałek - czwartek 7.30 - 18.00

piątek w godz. 7.30 - 13.00

Poradnia stomatologiczna przy ul. 11 Listopada 7

Rejestracja pacjentów osobista lub telefoniczna w godzinach pracy poradni nr tel. 59 847-41-71

poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00

sobota 7.30 - 13.30

PROFILAKTYKA PRÓCHNICY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Od listopada 2022 r. SPMZOZ w Słupsku realizuje program polityki zdrowotnej Miasta Słupska pod nazwą „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk.   W programie mogą wziąć wszystkie szkoły (publiczne i niepubliczne) oraz przedszkola (publiczne i niepubliczne) mieszczące się na terenie miasta Słupska.

Program realizowany jest w wyżej wymienionych Poradniach Stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku oraz w szkołach przez pielęgniarki medycyny szkolnej, a w przedszkolach przez higienistkę stomatologiczną.

Program skierowany jest do:

  • dzieci w wieku 3 - 7 lat (działania edukacyjne w przedszkolach)
  • dzieci w wieku 8 - 9 lat (działania edukacyjne oraz przeglądy stomatologiczne)
  • dzieci w wieku 9 lat (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełniania zębów szóstych)

Wstępne przeglądy stomatologiczne jamy ustnej zostaną przeprowadzone w gabinecie higieny jamy ustnej u każdego dziecka zakwalifikowanego do tego etapu programu, i którego rodzic/ opiekun prawny wyraził zgodę na udział w programie. Podczas wizyty kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony wywiad i badanie stomatologiczne w celu identyfikacji osób przynależących do grup wysokiego ryzyka bądź obecności zachowań, które determinują wzrost ryzyka wystąpienia próchnicy.

Po wstępnej analizie, do dalszego etapu programu zostaną zakwalifikowane dzieci w wieku 9 lat (zwłaszcza te z grupy szczególnego ryzyka występowania próchnicy), które skorzystają ze świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych. Z powyższego świadczenia mogą skorzystać wyłącznie dzieci, które z różnych przyczyn nie miały wykonanego świadczenia tego typu lub kwalifikują się do ponownego wykonania tego typu świadczenia). Dzieci, które na tym etapie zakończą udział w programie, zostaną poproszone o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej tzw. post-testu. Z kolei rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o potrzebach zdrowotnych z zakresu profilaktyki zdrowia jamy ustnej i ewentualnej potrzebie kontynuacji udziału dziecka w programie, a także otrzyma informację o adresie najbliższego gabinetu stomatologicznego celem skorzystania w nim ze świadczeń gwarantowanych i finansowanych w ramach NFZ.

Drodzy rodzice!

- na przeglądy stomatologiczne dzieci uczęszczają grupami klasowymi z wychowawcami lub inną osobą upoważnioną przez dyrekcję szkoły, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie,

- terminy wizyty w gabinecie ustalane są pielęgniarkę szkolną z dyrekcją i wychowawcami klas,

- każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki lub leczenia, otrzyma zalecenia, które zostaną przekazane dziecku w formie pisemnej,

- jeśli dziecko dostanie na piśmie informację od lekarza dentysty o konieczności leczenia zębów, za podjęcie tego leczenia będą już odpowiadać rodzice/opiekunowie prawni.

- rodzice kontaktują się z poradnią stomatologiczną w celu umówienia wizyty; dziecko stawia się z rodzicem/opiekunem prawnym w  wyznaczonym terminie w gabinecie stomatologicznym SPMZOZ w Słupsku w celu dalszego leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat udziału dziecka w bezpłatnym przeglądzie stomatologicznym można uzyskać w gabinecie pielęgniarki medycyny szkolnej, w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku oraz:

- kierownik medycyny szkolnej - Ewa Zalewska, tel. 59 84 83 574, e-mail: medycyna-szkolna@spmzoz-slupsk.pl

 - specjalista ds. realizacji programów zdrowotnych - Justyna Ziętara, tel. 59 84 74 509, e-mail: j.zietara@spmzoz-slupsk.pl

- kontakt dla przedszkoli – spotkanie edukacyjne z higienistką stomatologiczną – Aleksandra Tomaszewska, tel. 665 506 373, kontakt przez messenger https://www.facebook.com/edukacjazebyslupsk/

Zapraszamy Państwa na stronę Ministerstwa Zdrowia, gdzie znajdą Państwo materiały stanowiące źródło wiedzy o zapobieganiu próchnicy zębów.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej