Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku uprzejmie informuje, że rozpoczął realizację programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025”. Program finansowany jest z budżetu Miasta Słupska. Zapraszamy do udziału w programie!

Program realizowany jest w Poradniach Stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku:

Przychodnia Rejonowa ul. Tuwima 37

Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7

Cele programu:

Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci uczestniczących w programie:

 • Podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka
  i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych;
 • Zwiększenie liczby dzieci stosujących się do zasad prawidłowych technik higieny jamy ustnej.

Do kogo skierowany jest program:

 • dzieci w wieku 3 - 7 lat (działania edukacyjne)
 • dzieci w wieku 8 - 9 lat (działania edukacyjne oraz przeglądy stomatologiczne)
 • dzieci w wieku 9 lat (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełniania zębów szóstych)
 • rodzice/ opiekunowie prawni

Działania informacyjno - edukacyjne:

Działania edukacyjne dzieci będzie się odbywać w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach szkolnych po wcześniejszym umówieniu terminu z dyrekcją placówki i otrzymaniu pisemnej zgody na udział w programie przez dyrektorów ww. placówek. Forma i czas prowadzenia działań dostosowana zostanie do miejsca i wieku uczestników. Działania edukacyjne dla rodziców/ opiekunów prawnych będą dotyczyć m. in.: uświadamiania, jak ważne są działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu próchnicy i jej konsekwencji zdrowotnych. Edukacja dzieci będzie prowadzona przez wykwalifikowany personel zatrudniony do realizacji programu. Podczas pierwszego spotkania dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną tzw. pre-test (młodsze dzieci uzyskają pomoc w wypełnieniu ankiety). Dzieci, podczas cyklicznych zajęć, będą mogły poznać prawidłowe nawyki higieniczne oraz żywieniowe. W trakcie zajęć zostanie przeprowadzony m. in. instruktaż prawidłowych technik szczotkowania zębów oraz zostaną wyświetlone filmy poruszające tematykę profilaktyki stomatologicznej. Tematyka spotkań ma dotyczyć higieny jamy ustnej, właściwego odżywiania oraz stosowania związków fluoru. Podczas spotkań z dziećmi zaprezentowane zostaną również poprawne techniki szczotkowania zębów i sposoby utrzymania dobrego stanu jamy ustnej.

W ramach programu będą prowadzone świadczenia stomatologiczne z zakresu profilaktyki próchnicy:

 • przeglądy stomatologiczne dla dzieci w wieku 8 - 9 lat
 • lakowanie lub wypełnienie bruzd zębowych szóstych dla dzieci w wieku 9 lat

Z przeglądów stomatologicznych oraz świadczeń profilaktyki stomatologicznej w ramach programu mogą skorzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Słupska (według stanu na dzień 07.11.2022 r.), które nie znajdują się pod stała opieką stomatologa w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

--------------------------------------------------

Dzieci posiadające miejsce zameldowania poza terenem Miasta Słupska i nie kwalifikujące się do udziału w programie finansowanym przez Miasto Słupsk, będą mogły skorzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

---------------------------------------------------

Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne dzieci (wizyta kwalifikacyjno – edukacyjna dla dzieci w wieku 8 – 9 lat):

  - udział dziecka na tym etapie programu będzie wymagał zgody rodzica/ opiekuna prawnego,

  - działania w ramach profilaktyki stomatologicznej będą odbywały się w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku przy ul. 11 Listopada 7 lub ul. J. Tuwima 37 w Słupsku,

  - na przeglądy stomatologiczne dzieci będą uczęszczały grupami klasowymi z wychowawcami, pielęgniarką szkolną lub inną osobą upoważnioną przez dyrekcję szkoły,

  - terminy będą podawane rodzicom poprzez portal LIBRUS, 

  - każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki, otrzyma zalecenia, które zostaną przekazane dziecku w formie pisemnej,

  - rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o ewentualnej potrzebie kontynuacji udziału dziecka w kolejnym etapie programu - lakowanie lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych dla dzieci w wieku 9 lat.

   

  Świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych, dla dzieci w wieku 9 lat:

  - zostaną przeprowadzone wśród dzieci, które dostaną informację dla rodzica o zakwalifikowaniu do tego etapu podczas profilaktycznego przeglądu stomatologicznego,

  - świadczeniem zostaną objęte tylko i wyłącznie te osoby, u których podczas profilaktycznego przeglądu stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność wykonania lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych,

  - świadczenia te stanowią uzupełnienie świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych są finansowane przez NFZ  i przysługują dzieciom w wieku do 8 lat),

  - za udział dziecka w tym etapie programu odpowiedzialny będzie rodzic/ opiekun prawny. Rodzic/ opiekun prawny powinien skontaktować się z poradnią stomatologiczną w celu umówienia wizyty – ważne jest poinformowanie rejestratorki, że dziecko dostało zalecenia lakowania zębów ramach programu finansowanego przez Miasto Słupsk. Informacja ta zostanie zweryfikowana podczas rejestracji dziecka na wizytę,

  - dziecko stawia się z rodzicem/opiekunem prawnym w  wyznaczonym terminie i o określonej godzinie w gabinecie stomatologicznym SPMZOZ w Słupsku w celu wykonania zabiegu lakowania.

   

  W celu zgłoszenia placówki (szkoła, przedszkole) do udziału w programie prosimy kontaktować się ze szkolną pielęgniarką medycyny szkolnej SPMZOZ w Słupsku lub

  kierownik medycyny szkolnej - Ewa Zalewska, tel. 59 84 83 574, e-mail: medycyna-szkolna@spmzoz-slupsk.pl

  specjalista - koordynator programów zdrowotnych - Justyna Ziętara, tel. 59 84 74 509, e-mail: j.zietara@spmzoz-slupsk.pl

  Zapraszamy Państwa na stronę Ministerstwa Zdrowia, gdzie znajdą Państwo materiały stanowiące źródło wiedzy o zapobieganiu próchnicy zębów.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej

    

  Program polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025”. Program finansowany jest z budżetu Miasta Słupska.