Medycyna Pracy

Świadczenia medyczne › Medycyna Pracy

 

Medycyna Pracy


Poradnie Medycyny Pracy znajdują się w Przychodni Rejonowej przy ul. Wojska Polskiego 49 oraz w Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada 7

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi tworzy się służbę medycyny pracy.

Zadania poradni medycyny pracy określa ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Są to m. in.

 • badanie lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
 • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
 • badanie kierowców,
 • uczestnictwo w komisjach  BHP.

Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do:

 1. pracowników;
 2. osób pozostających w stosunku służbowym;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Pracodawcy:

 1. ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie;
 2. finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy
E-Rejestracja Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas